Årsmöte

öppettider vid utställningar:

tisdag - torsdag: 12:00-14:00

lördag, söndag: 12:00-15:00

måndag, fredag:           stängt


Entré 20 kr, medlemmar gratis

Årsmöte

Årsmöte 2019

Årsmöte på Kvarnen kl 18.30.


Årsmöte

Föreningens årsmöte hålles före mars månads utgång och bekantgöres minst åtta dagar innan det hålles. Vid årsmötet skall förekomma:

1. Val av ordförande att leda förhandlingarna

2. Val av justeringsmän

3. Godkännande av årsmötets utlysning

4. Styrelsens berättelse

5. Revisorernas berättelse

6. Fastställande av balans- och resultaträkning

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande kalenderår

9. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

10. Val av

a. Ordförande

b. Övriga ledamöter i styrelsen

c. Suppleanter i styrelsen

d. Revisorer och revisorssuppleanter

11. Fullmakt att teckna postgiro och bank

12. Val av valberedning

13. Övriga ärenden