Stadgar

öppettider vid utställningar:

tisdag - torsdag: 12:00-14:00

lördag, söndag: 12:00-15:00

måndag, fredag:           stängt


Entré 20 kr, medlemmar gratis

Stadgar

STADGAR FÖR SÖDERHAMNS KONSTFÖRENING

Antagna 11 mars 1974 och ändrade 28 mars 1976


Syfte

§ 1

Föreningen har till uppgift att i Söderhamn med omnejd underhålla och utbreda intresset för bildande konst, inte minst bland den uppväxande ungdomen. I detta syfte vill föreningen:

1. Anordna utställningar

2. Anordna föreläsningar och diskussionsaftnar samt befrämja studieverksamhet i konst och därmed besläktade frågor

3. Anordna årliga utlottningar av konstverk, ordna studieresor m.m.


Medlemskap

§ 2

Medlem i föreningen är envar, som erlägger stadgad årsavgift. Medlem vilken inte före kalenderårets utgång anmält sitt utträde anses som kvarstående och betalningsskyldig för nästkommande år.

§ 3

Medlem är berättigad till nedsatt inträde till av föreningen anordnade, ev. avgiftsbelagda utställningar, föreläsningar och diskussionsaftnar samt till deltagande i utlottning av konstverk, förvärvade av föreningen.


Styrelsen

§ 4

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst fem, högst nio ordinarie ledamöter, samt två suppleanter. Hälften av styrelsens ledamöter och suppleanter väljs på två år och andra halvan nästkommande år. Ordförande väljs av föreningen.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt inom eller utom sig övriga funktionärer, som för föreningens verksamhet anses behövliga.

Styrelsen är beslutsmässig då efter kallelse till samtliga ordinarie ledamöter minst fyra ledamöter är närvarande och minst tre av dem är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.

Inköp av konstverk görs av kommissarien för utställningen efter godkännande av minst fyra ledamöter.

Styrelsen sammanträder så ofta ärendena så påkallar, dock minst två gånger om året.


§ 5

Styrelsen åligger:

1. Att anordna föreningssammanträden samt i god tid före utsatt dag kungöra dessa genom personliga kallelser eller genom annons i orten efter styrelsens bestämmande, varvid de ärenden angives, som skall förekomma utöver de stadgeenliga,

2. Att förbereda de ärenden, som hänskjuts till föreningen,

3. Att senast före den 1 mars till revisorerna överlämna avslutade räkenskaper och protokoll för näst föregående arbetsår,

4. Att vid föreningens årsmöte före mars månads utgång avgiva berättelse om föreningens verksamhet,

5. Att besluta om att anordna föreningens utställningar, utlottningar, föredrag och dylikt, fastställa de villkor på vilka föreningen till utställningen mottager konstverk från enskilda konstnärer eller konstnärsgrupper,

6. Att bestämma avlöningsformer för hos föreningen ev. anställd person,

7. Att under gemensamt ansvar vårda föreningens fonder, kontanta tillgångar och ev. konstsamling,

8. Att bevaka föreningens allmänna intressen och verka för dess ändamål.

9. Protokoll skall föras vid alla styrelsens och föreningens sammanträden.

10. Föreningens medel skall i möjligaste mån placeras räntebärande.


Räkenskaper

§ 6

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Föreningen utser årligen två revisorer jämte en suppleant för granskning av föreningens räkenskaper.

Revisorerna bör i god tid före nästföljande årsmöte avlämna sin berättelse till styrelsens ordförande.


Utlottning

§ 7

De för utlottning avsedda konstverken skall årligen medelst lottdragning fördelas bland medlemmarna i föreningen. Dragning sker under offentlig kontroll på årsmötet på det sätt, att den vars nummer först utdrages äger rätt att välja bland de befintliga vinsterna osv. i den ordning numren utdragits.

För vinnare, som ej själv eller genom ombud tillstädeskommit vid vinstvalet, väljer de närvarande ledamöterna i styrelsen vinst.


Årsmöte

§ 8

Föreningens årsmöte hålles före mars månads utgång och bekantgöres minst åtta dagar innan det hålles. Vid årsmötet skall förekomma:

1. Val av ordförande att leda förhandlingarna

2. Val av justeringsmän

3. Godkännande av årsmötets utlysning

4. Styrelsens berättelse

5. Revisorernas berättelse

6. Fastställande av balans- och resultaträkning

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande kalenderår

9. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

10. Val av

a. Ordförande

b. Övriga ledamöter i styrelsen

c. Suppleanter i styrelsen

d. Revisorer och revisorssuppleanter

11. Fullmakt att teckna postgiro och bank

12. Val av valberedning

13. Övriga ärenden


Omröstningar

§ 9

Omröstningar på föreningsmöte sker öppet. Val förrättas dock med slutna sedlar om någon medlem begär det. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid val då avgörandet sker genom lottning.


Stadgeändring

§ 10

Ändring av föreningens stadgar kan beslutas endast av föreningens årsmöte, varvid två tredjedels majoritet erfordras av de vid mötet närvarande.

I händelse av föreningens upplösande skall detta beslut fattas med minst två tredjedels majoritet vid minst två på varandra, tidigast inom 30 dagar följande möten, därav ett årsmöte.


Upplösning av föreningen

§ 11

I händelse av föreningens upplösning skall dess tillgångar användas till ändamål inom dess verksamhetsområde, som kan anses främja något av föreningens syften. Föreningen äger bestämma, huru därvid skall förfaras.